Privacy statement Bustamente Advocatuur en Mediation


Algemeen 

Bustamente Advocatuur en Mediation respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Bustamente Advocatuur en Mediation verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 

Bustamente Advocatuur en Mediation verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Bustamente Advocatuur en Mediation veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Bustamente Advocatuur en Mediation.

Doel verwerking persoonsgegevens 

Bustamente Advocatuur en Mediation verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling, mediation en verwijzing;
 • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Bustamente Advocatuur en Mediation verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • naam, contactgegevens (telefoonnummer, adres, e-mailadres en eventueel andere gegevens noodzakelijk voor communicatie) ;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • naam en bevoegdheden van bestuurders;
 • overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, zoals burgerlijke status en eventuele financiële of gezondheidsgegevens.

Voornoemde gegevens verwerkt Bustamente Advocatuur en Mediation omdat deze duur u als betrokkenen op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Bustamente Advocatuur en Mediation verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te nomen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Bustamente Advocatuur en Mediation deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Bustamente Advocatuur en Mediation, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Bustamente Advocatuur en Mediation persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Bustamente Advocatuur en Mediation uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Bustamente Advocatuur en Mediation ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens 

Bustamente Advocatuur en Mediation hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Bustamente Advocatuur en Mediation gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Bustamente Advocatuur en Mediation in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

Bustamente Advocatuur en Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevens-verwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Bustamente Advocatuur en Mediation aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Bustamente Advocatuur en Mediation
Houtzagerij 1
1251 GK Laren

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Bustamente Advocatuur en Mediation neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.s.

Gebruik social media 

Op de website van Bustamente Advocatuur en Mediation [ www.bustamente.nl ] zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Instagram, Twitter en Linkedin. Bustamente Advocatuur en Mediation houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Statistieken en cookies

Bustamente Advocatuur en Mediation houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Bustamente Advocatuur en Mediation verkocht aan derden

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Bustamente Advocatuur en Mediation te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Bustamente Advocatuur en Mediation op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Bustamente Advocatuur en Mediation maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Bustamente Advocatuur en Mediation geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Bustamente Advocatuur en Mediation heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Bustamente Advocatuur en Mediation een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Bustamente Advocatuur en Mediation is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Bustamente Advocatuur en Mediation dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen

Aanpassing privacy statement 

Bustamente Advocatuur en Mediation heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

Bustamente Advocatuur en Mediation
Houtzagerij 1
1251 GK Laren


Dit privacy statement is op d.d. 18 november 2022 vastgesteld

Algemene voorwaarden van Bustamente Advocatuur en Mediation 


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan BUSTAMENTE Advocatuur en Mediation opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.2. Bustamente Advocatuur en Mediation,  Houtzagerij 1, 1251 GK Laren, hierna te noemen BUSTAMENTE.
BUSTAMENTE beschouwt, alle opdrachten aan haar gegeven, ook indien het uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.  De werking van artikel 7:404 BW, dat voor de hiervoor genoemde situatie een regeling geeft en van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

1.3. Opdrachten: Werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

1.4. Bescheiden: Alle door de Opdrachtgever aan BUSTAMENTE ter beschikking gestelde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever vervaardigde zaken, waaronder documenten en/of andere gegevensdragers.

1.5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en BUSTAMENTE tot het verrichten van werkzaamheden door BUSTAMENTE ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van BUSTAMENTE. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. BUSTAMENTE en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden door BUSTAMENTE niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door BUSTAMENTE schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij BUSTAMENTE en Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of de ‘voor akkoord’ ondertekende offerte door BUSTAMENTE retour is ontvangen.

3.3. Wijzigingen in de ondertekende opdrachtbevestiging of in de ‘voor akkoord’ getekende offerte waardoor de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten,  afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod zullen door BUSTAMENTE worden beschouwd als een (nader) aanbod van Opdrachtgever waaraan BUSTAMENTE niet is gebonden. De overeenkomst van opdracht komt alsdan niet tot stand tenzij BUSTAMENTE het (nadere) aanbod van Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt.

3.4. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan BUSTAMENTE verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5. In geval van een mondeling verstrekte opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden, alsmede in het geval dat een getekende opdrachtbevestiging of een ‘voor akkoord’ getekende offerte niet of nog niet door BUSTAMENTE retour is ontvangen, wordt de overeenkomst tot opdracht, onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.

3.6. Het staat partijen vrij met alle middelen te bewijzen dat een overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.7. De Overeenkomst wordt voor bepaalde duur dan wel voor de duur van een opdracht aangegaan tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, de aard of de strekking van de werkzaamheden  waartoe opdracht is gegeven, voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

4. Medewerking Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever is gehouden alle Bescheiden, die BUSTAMENTE overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van BUSTAMENTE te stellen.

4.2.  Opdrachtgever zal BUSTAMENTE voorts op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de Werkzaamheden relevant is.

4.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van voornoemde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende schade, meerkosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.5. Van alle door Opdrachtgever aan BUSTAMENTE verstrekte Bescheiden is Opdrachtgever verplicht een deugdelijke kopie ten behoeve van zichzelf behouden.

4.6. Zolang BUSTAMENTE de in het kader van de uitvoering van Werkzaamheden verlangde gegevens niet, of niet naar behoren heeft verstrekt, is BUSTAMENTE gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten.

4.7. Na voltooiing van de opdracht worden op verzoek van Opdrachtgever de ter beschikking gestelde bescheiden ter hand gesteld van opdrachtgever. Een vordering van Opdrachtgever aan BUSTAMENTE tot afgifte van de aan BUSTAMENTE ter beschikking gestelde bescheiden vervalt twee jaar na voltooiing van de opdracht.

5. Uitvoering van de opdracht           

5.1. BUSTAMENTE voert de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden uit met in acht neming van de toepasselijke wet- en regelgeving, en de op hem van toepassing zijnde beroeps- en/of gedragsregels, die door Opdrachtgever steeds volledig dienen te worden gerespecteerd.

5.2. BUSTAMENTE verricht de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. BUSTAMENTE geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Werkzaamheden. BUSTAMENTE heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3. BUSTAMENTE bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. BUSTAMENTE zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.  Indien BUSTAMENTE op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de hem door Opdrachtgever gegeven aanwijzingen uit te voeren en Opdrachtgever hem niettemin aan die aanwijzingen houdt, heeft BUSTAMENTE, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, het recht de Overeenkomst wegens gewichtige reden op te zeggen.

5.4. BUSTAMENTE kan, na overleg met Opdrachtgever, de samenstelling van het adviseurs team wijzigen, dan wel de persoon die met de uitvoering van de Werkzaamheden is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van BUSTAMENTE voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is. Deze wijziging mag de deskundigheid van het adviseurs team of van de in te zetten persoon niet verminderen noch de continuïteit van de uitvoering van de Werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.

5.5. BUSTAMENTE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door BUSTAMENTE, indien zulks naar oordeel van BUSTAMENTE wenselijk is met het oog op een voor Opdrachtgever optimale uitvoering van de opdracht. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wens(t)(en) te beperken is BUSTAMENTE van oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Opdrachtgever te aanvaarden.

5.6. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen ter beschikking zijn gesteld.

5.7. Opdrachtgever en BUSTAMENTE zijn tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden gerechtigd door middel van elektronische middelen met elkaar te communiceren.

6. Geheimhouding

6.1. Tenzij wettelijke- of beroepsregels aan BUSTAMENTE een informatieplicht opleggen, is BUSTAMENTE verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle Bescheiden van vertrouwelijke aard die BUSTAMENTE door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en alsmede de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

6.2. BUSTAMENTE is niet gerechtigd Bescheiden die hem door BUSTAMENTE ter beschikking zijn gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werden verkregen, tenzij BUSTAMENTE voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang is.

7. Intellectuele eigendom

7.1. BUSTAMENTE behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden. De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.

7.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, spreadsheetmodellen en andere geestesproducten van BUSTAMENTE, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BUSTAMENTE, niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen.

8. Honorarium

8.1. Het honorarium van BUSTAMENTE met betrekking tot de werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van BUSTAMENTE.

8.2. Het honorarium van BUSTAMENTE bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag en/of wordt berekend op basis van tarieven per door BUSTAMENTE gewerkte tijdseenheid.

8.3. Het honorarium en alle tarieven zijn exclusief declaraties van door BUSTAMENTE ingeschakelde derden, omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk anders in de offerte of aanbieding is opgenomen zijn algemene kosten, zoals reiskosten, communicatiekosten, databasekosten, etc. in de tarieven van BUSTAMENTE inbegrepen.

8.5. Het honorarium van BUSTAMENTE, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.6. Indien na het totstandkomen van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, in de tarieven begrepen factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is BUSTAMENTE gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9. Betaling

9.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of  verrekening uit welke hoofde dan ook.

9.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.

9.3. Alle in redelijkheid door BUSTAMENTE gemaakte kosten, ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de te vorderen bedrag/bedragen met een minimum van € 300.

9.4. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden hebben gegeven, zijn  ieder van hen hoofdelijk  aansprakelijk voor de betaling van de aan BUSTAMENTE verschuldigde  bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

9.5. BUSTAMENTE is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn Werkzaamheden middels een factuur een of meer naar redelijkheid en billijkheid bepaalde voorschotten te verlangen. Bij gebreke van tijdige betaling is BUSTAMENTE bevoegd, tot het moment van betaling of voldoende zekerheidsstelling door Opdrachtgever zijn Werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten  dan wel te staken met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3.

10. Reclames

10.1. Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan BUSTAMENTE te worden kenbaar gemaakt.

10.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3. In geval van een, naar oordeel van BUSTAMENTE, terecht uitgebrachte reclame heeft BUSTAMENTE de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

11. Opzegging

11.1. In geval een overeenkomst voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt de overeenkomst, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is, van rechtswege wanneer het project is geëindigd c.q. de duur is verstreken.

11.2. Opdrachtgever is bevoegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken, een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst middels een aangetekend schrijven te beëindigen. BUSTAMENTE kan bedoelde overeenkomst slechts wegens gewichtige reden opzeggen als bedoeld in 5.3, onverminderd het wettelijk recht op ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming van de zijde van de Opdrachtgever.

11.3. In het geval Opdrachtgever of BUSTAMENTE niet in staat is zijn schulden te voldoen, zijn faillissement  of surséance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn per aangetekend schrijven te ontbinden.

11.4. BUSTAMENTE behoudt in alle gevallen recht op betaling van het honorarium voor de door hem tot het moment van beëindiging of ontbinding verrichte werkzaamheden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. BUSTAMENTE is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door BUSTAMENTE zijn ingeschakeld, aan BUSTAMENTE onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart BUSTAMENTE tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door BUSTAMENTE zijn ingeschakeld, aan BUSTAMENTE onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.

12.3. BUSTAMENTE is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.

12.4. BUSTAMENTE is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BUSTAMENTE. Data-uittreksels uit de computersystemen van BUSTAMENTE leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door BUSTAMENTE verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

12.5. BUSTAMENTE is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, BUSTAMENTE of derden.

12.6. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden ten gevolge van fouten van de BUSTAMENTE bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die BUSTAMENTE kunnen worden toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van BUSTAMENTE, diens beroepsaansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop BUSTAMENTE’s beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Een kopie van deze verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van BUSTAMENTE. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens vorenbedoelde verzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de met de fout(en) verband houdende opdracht. Bij een Opdracht met een doorlooptijd van zes of meer maanden  is de aansprakelijkheid van BUSTAMENTE beperkt  tot maximaal het honorarium dat voor, met de fout(en) verband houdende opdracht in de laatste drie maanden voorafgaande  aan die fouten  aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

12.7. BUSTAMENTE heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.

12.8 BUSTAMENTE is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

12.9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor BUSTAMENTE aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) waarop de door BUSTAMENTE afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft inclusief het eigen risico dat BUSTAMENTE in verband met die verzekering draagt.

13. Vervaltermijn

13.1 Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Opdrachtgever jegens BUSTAMENTE in verband met het verrichten van Werkzaamheden door BUSTAMENTE door het verloop van één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BUSTAMENTE waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en BUSTAMENTE, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam

Kantoorklachtenregeling Bustamente Advocatuur en Mediation


Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Bustamente Advocatuur en Mediation en de cliënt.
 • De advocaat van Bustamente Advocatuur en Mediation draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 • medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 • Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 • Bustamente Advocatuur en Mediation heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 • Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan rechtbank te Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 • Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw M. Rikken van Advocatenkantoor Rikken die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.=
 • De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 • Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 • Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 • De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 • De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 • De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 • Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.